31.10.2012

Strategisk samfunnsansvar sørpå

Medlemsvirksomhet Otera har satt seg som mål å bli bransjens beste på samfunnsansvar, og er et eksempel i  en ledende region innen dette feltet.


Samfunnsansvar (ofte forkortet CSR – fra engelsk Corporate Social Responsibility) er gjerne forbundet med globalisering og multinasjonale selskap. Vanlige problemstillinger er menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og anti-korrupsjon. For Otera som opererer i Norge og Sverige, kan denne type problemstillinger fremstå som en formalitet, men HR-direktør i Otera, Finn Rune Johansen, ønsker at samfunnsansvar i Otera skal være langt mer:

- Vi har en visjon som lyder: ”Vi elektrifiserer samfunnet”. Og vår kjernevirksomhet er i høyeste grad samfunnsbyggende. Derfor blir det en naturlig videreføring for oss å gå den ekstra milen for å bli best i bransjen på samfunnsansvar, og ta et ansvar for samfunnet vi er med på å bygge.
 
Otera har en omfattende bilpark, og jobber aktivt for å redusere utslippene fra denne. Eksempelvis avholdes stadig flere av møtene via videokonferanse. Dette intervjuet er intet unntak. Johansen ser rett inn i kameraet og fortsetter:
 
- Vi opererer i et stort konkurranseutsatt marked med store aktører. Selv om vi ikke ser på samfunnsansvar som en kortsiktig konkurransedifferentiator , tror vi at aktørene som opptrer samfunnsansvarlig, er de samme virksomhetene som får best omdømme og er mest lønnsomme over tid.
 
Kjernevirksomhet og kjerneverdier
Arbeidet med samfunnsansvar i Otera baserer seg altså på kjernevirksomheten i selskapet: Å bygge samfunnet. Likefullt stopper ikke engasjementet der, men også av mer konkrete tiltak som gode HR-rutiner, HMS, klima- og miljøpåvirkning, etiske innkjøp og etiske retningslinjer for ansatte. I tillegg har Otera et samarbeid med NAV for å hjelpe mennesker inn i arbeidsmarkedet. Fellesnevneren for samfunnsansvar i Otera er allerede eksisterende verdier i selskapet:
 
Vi kan eksempelvis se på ”ETIKK Otera” som er vårt nye etikkhefte. Det inneholder 20 punkter om hvordan vi skal handle i ulike situasjoner. Alle punktene er knyttet til en av våre fire kjerneverdier: Nærhet, handlekraft, troverdighet og nytenkning. På den måten ligger alle punktene i etikkheftet allerede bevisst og ubevisst latent i virksomhetens kultur og daglige virke, slik at våre kolleger kjenner seg igjen i disse, men samtidig gjør verdiene til noe som er mer håndfast.
 
Samfunnsansvar Agder
Otera deltar gjennom sin eier Agder Energi i ”Samfunnsansvar Agder”. Med nesten 30 private bedrifter og offentlige organisasjoner fra Agder, er samarbeid et stikkord for prosjektet. Ledere fra virksomhetene kombinert med spisskompetanse fra Universitet i Agder og Agderforskning, gjør at man får et uvanlig bredt perspektiv på samfunnsansvar. Leder for Samfunnsansvar Agder, Marianne Rodvelt, forteller hvorfor Sørlandet er en innovativ region på området:
 
  - Det er mange mennesker som deler forståelsen av at samfunnsansvar skal være en del av en strategisk endring i forretningsverdenen på Sørlandet, og det er mange selskap her som allerede er dyktige på området. Samarbeid og kompetanse på tvers av bransjer er viktig for å få til en strategisk endring der de 9 milliarder menneskene som bor på planeten i 2050, vil leve gode liv innenfor en bærekraftig bruk av ressursene på kloden.
 
Rodvelt trekker også frem viktigheten av engasjementet for samfunnsansvar hos fylkeskommunene og det regionale virkemiddelapparatet på Agder. Et fagmiljø innenfor områder relatert til samfunnsansvar kan også være viktig, sier hun, og utdyper:
 
Det er kanskje ikke tilfeldig at engasjementet er stort i Agder, eksempelvis har vi jo GRID  (en del av FNs miljøprogram) i Arendal. Et sånt kompetansemiljø bidrar nok til økt interesse og kunnskap over tid hos aktører i både det private og det offentlige.
 
Leder Samfunnsansvar Agder: Marianne Rodvelt
 
 
Artikkel skrevet av trainee Mangus Gravem
[Tilbake]