03.04.2013

Elbilsuksess i Norge

Nå er det over 10.000 ladbare biler på veien i Norge. Trainee Andrea har en sentral rolle i "Grønn Kontakt" som skal sikre skala og en hurtig effektiv nasjonal kommersialisering av alle ladepunkter. 

I januar 2013 ble det meldt om 337 nyregistrerte elektrisk personbiler her til lands. I forhold til folketall er Norge et av de landene i verden som har flest ladbare biler. Er dette bare starten på elbileventyret?

Stor økning av elbiler på veiene i Norge

Elektrifisering av veitransporten er et virkemiddel som vil bidra til at Norge kan oppfylle det utfordrende kravet i Fornybardirektivet om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren innen 2020. Målet er at Norge skal ha ca 200 000 elbiler samme år. Elbiler vil da utgjøre ca 8 – 10 % av den totale bilparken. 

 ”Norge er i dag det landet i verden med størst andel av elbiler som følge av gode incentivordninger. Alle prognoser viser at salg av ladbare biler vil øke betydelig i årene som kommer, og elbilsalget stod for 2,9 prosent av nybilsalget i fjor. Nissan Leaf var i oktober 2012 den trettende mest solgte bilen i Norge, og det er forhåndsbestilt mellom 1000-1500 Teslaer Model S som kommer til Norge i løpet av 2013” forteller Jan Pedersen daglig leder i Grønn Kontakt.

 Den sterke veksten i antall elbiler skyldes at politikerne har tatt flere grep gjennom introduksjon av gunstige rammebetingelser for kjøp og bruk av elbiler i Norge. Det er tverrpolitisk enighet om å frede de gunstige rammebetingelser til utgangen av 2017, eller når salget av elbiler passerer 50.000 solgte elbiler. Man kan derfor forvente at den sterke veksten i elbilsalget vil fortsette.

 Hva er elbil?

Elbiler har elektrisk motor og drives av energi lagret i batterier med høy kapasitet. Den første elbilen ble laget allerede i 1837. Mot slutten av 1890-årene dominerte elbiler markedet, og fremdeles rundt 1910 var en tredjedel av bilene på det amerikanske markedet elektriske. Dette endret seg da motorveiene ble introdusert i USA. Det ble da mer vanlig med biler som gikk på bensin og diesel, fordi disse energikildene var mye lettere å fylle opp når man forflyttet seg. En typisk elbil av i dag, med en lagringskapasitet på ca. 20 kWh, gir en kjørelengde på ca. 150 km mellom hver fulle lading. Kjørelengden blir likevel betydelig redusert ved frost og kulde. Tesla Model S har en rekkevidde på ca. 370 km, på grunn av en større batteripakke.

 ”Elbiler er mer energieffektive, faktisk hele tre ganger mer effektive enn en bil som går på fossilt drivstoff. Denne forskjellen blir enda større ved småkjøring og bykjøring ettersom elbiler yter maksimal effekt i nesten hele sitt arbeidsområde. De er derfor ingen sinke i bytrafikken” fastslår Jan Pedersen. 

 JAN PEDERSEN, daglig leder av selskapet Grønn Kontakt, forventer stor vekst i antall el-bilder i årene som kommer.


”I tillegg til å redusere CO2–utslipp, vil ladbare biler redusere lokale utslipp av NOx og partikler, og dermed bidra til bedre luftkvalitet. Samtidig reduseres støy i alle trafikkerte områder, og ladbare biler vil også kunne spille en viktig rolle i fremtidens kraftsystem som effektreserve” påpeker Jan Pedersen.  

Ladeinfrastruktur i Norge

Den økte bruk av ladbare biler i Norge føre til en økt vekst i etterspørselen etter ladepunkter. Det er bred enighet om at det må bygges ut en omfattende ladeinfrastruktur både med normalladere og hurtigladere dersom den positive veksten i antall ladbare biler skal kunne fortsette. Per desember 2012 var det 70 hurtigladerstasjoner i Norge og ca 3800 normalladepunkter. Myndighetene har besluttet at ladeinfrastrukturen skal bygges og drives av aktører i markedet. Utfordringen er imidlertid at fysisk infrastruktur sjelden egner seg for utvikling av konkurranse mellom aktører. Store investeringer for å komme inn i markedet gjør at kommersielle aktører ikke ser seg i stand til å bære risikoen for manglende vekst eller ubalanse i markeder i en etableringsfase. Myndighetene har derfor besluttet å yte inntil 45 % subsidier til bygging av ladestasjoner inntil videre.

Grønn Kontakt

”Nesten all bruk av ladeinfrastrukturen i dag er gratis. Gratis strøm kan fort føre til sløsing i tillegg til at det hindrer en rask og rasjonell utbygging av ladestasjoner. Det er foreløpig ingen som tar ansvar for en felles tankegang rundt utbygging av et nasjonalt ladesystem, og dette resulterer i en fragmentert bransje med liten skala og lønnsomhet. Elektrifisering av transportsektoren representerer et nytt marked for elektrisitet og markedet knyttet til lading av elbiler må skapes. Det eksisterer ikke i dag. Det er imidlertid god grunn til å tro at også dette markedet på lengre sikt vil kunne påvirke utviklingen av verdiskapingen knyttet til nedstrømsaktiviteter i alle norske kraftselskap. Ladeinfrastrukturen oppfattes derfor av samfunnet som forlengelse av nettet, og det er vanskelig å se for seg at ikke kraftsektoren skal ta del i denne utviklingen i framtiden” utdyper Jan Pedersen.

Grønn Kontakt eies av 21 kraft- og nettselskaper over hele landet, og ønsker å ta en nasjonal rolle som operatør av ladeinfrastruktur. Dette for å sikre skala og en hurtig effektiv nasjonal kommersialisering av alle ladepunkter.

”Vi ønsker å knytte enkeltstående ladenettverk sammen til en enhetlig infrastruktur for brukere, og etablere standarder ved å minke antall systemløsninger som benyttes spesielt innenfor normal- og hurtiglading. På samme tid vil vi fungere som en spydspiss for energibransjen ved å bidra med informasjon og kompetanse, samt være en pådriver og koordinator i prosjekter relatert til etablering og drifting av ladepunkter for ladbare biler. Spør du meg er vi bare i starten av elbileventyret” avslutter Jan Pedersen og ler høyt.

 

Skrevet av trainee Andrea Løken Rosness

[Tilbake]