01.01.2013

Om Trainee Sør


Om oss


HENSIKTEN MED TRAINEEPROGRAMMET

Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringen på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren.

Trainee Sør gir deltagervirksomhetene tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft som tilfører verdifull kunnskap og nye impulser til virksomheten.  I tillegg får virksomheter bygget nettverk med traineer og andre virksomheter på Sørlandet.

For traineene gir programmet både faglig og personlig utvikling gjennom arbeidserfaring fra tre ulike plasseringer i både offentlig og privat næring, og gjennom mentorordning, fagsamlinger, studieturer og sosiale arrangement. 

Programmet gir traineene en unik kontaktflate overfor fremtidige arbeidsgivere i regionen. For nyutdannede mastergrads-kandidater representerer derfor Trainee Sør virkelig en døråpner for de som ønsker seg arbeidsplass og karriere på Sørlandet. 9 av 10 har får tilbud om arbeid på Sørlandet i etterkant avprogrammet.


KANDIDAT-KVALIFIKASJONER

Trainee-programmet er for nyutdannede som er på jakt etter sin første jobb. Søkerne må ha utdanning på mastergradsnivå. Mange ulike utdanninger er aktuelle for de virksomhetene som deltar i programmet. Vi har tidligere hatt kandidater innen teknologi, økonomi, IKT, offentlig politikk og ledelse, pedagogikk, juridikum, markedsføring og kommunikasjon. For programmet er både utdanning og personlige egenskaper viktige.

Vi legger vekt på lik fordeling mellom kjønnene og vi søker i hovedsak kandidater under 30 år. Det forutsettes at kandidatene har, eller ønsker å ha, en tilknytning til Sørlandet. Vi ønsker mangfold og er opptatt av at kandidater med forskjellig etnisk bakgrunn søker. Vi oppfordrer også kandidater med funksjonshemming til å søke. Man må oppfylle kravene til utdanning, personlige egenskaper og beherske norsk som arbeidsspråk.


VARIGHET

Programmet varer i 18 måneder. I løpet av programmet vil man normalt være innom 3 virksomheter, hver periode varer 6 måneder. Etter programmet er ikke deltakerbedriftene pliktige til å tilby traineene jobb og traineene er heller ikke pliktige til å akseptere eventuelle jobbtilbud. Erfaringen hittil er at 9 av 10 får jobbtilbud på Sørlandet etter programmet


Søknadsprosessen

Søknadsfristen er 15.mars for det kullet som har oppstart 1. september, mens for kullet som har oppstart 1. mars er søknadsfristen 15. oktober. Alle søknader registreres via linken på våre nettsider. Rekrutteringsprosessen utføres i samarbeid med CR Group. Du kan lese mer om prosessen her. 


Oppgaver

Oppgavene traineene blir satt til vil variere fra bedrift til bedrift, men gjennomgående jobbes det med prosjekter som bedriftene ønsker å få gjennomført. En viktig erfaring er at traineene etter å ha vært ansatt i relativt kort tid utvikler sin kompetanse og de oppgavene som blir ansett som relevante. Flere traineer har endret innholdet i sitt arbeid i løpet av 6 måneders-perioden og fått krevende utfordringer.

Du kan et innblikk i traineenes hverdag på bloggen vår. 

 

Faglig utvikling og mentoring

Alle traineer vil i starten få tildelt en ekstern mentor til å følge gjennom hele perioden. Dette er en unik mulighet til å videreutvikle seg kontinuerlig i tillegg til selve arbeidserfaringen.

Vi deltar på aktuelle regionale fagseminarer og traineene skal igjennom et kommunikasjonskonsept med skriftlig og muntlig trening. Det blir også gjennomført to studieturer i løpet av perioden. Turene blir lagt opp slik at traineene får mulighet til å treffe regionalt og nasjonalt næringsliv, samt å få bedre innsikt i offentlige institusjoner som f eks Stortinget og EU-kommisjonen. 

 

Nettverksbygging

Gjennom å knytte kontakter i flere bedrifter, og i tillegg ha felles samlinger med representanter fra de ulike bedriftene til stede, bygges det opp et nettverk som alle parter vil kunne dra fordel av. Traineer vil med dette nettverket ha et fortrinn når perioden er over, og de ønsker å få jobb på Sørlandet. En videre konsekvens av denne ordningen er at samarbeidet bedriftene imellom, og det nettverket som bygges opp, kan være med på å styrke næringslivet på Sørlandet og gi hele regionen et konkurransefortrinn.


Oppfølging og sosiale arrangement

Traineene får i hver bedrift en kontaktperson (fadder) som har hovedansvaret for vedkommendes arbeidsoppgaver og utvikling. Programmet har også ansatt en daglig leder som i tillegg til å lede programmet følger opp både traineene og virksomhetene gjennom hele perioden. Flere ganger i semesteret inviteres traineene og faddere til sosiale arrangement. Også flere av deltakerbedriftene inviterer traineene på ulike relevante samlinger.


Lønn og ansettelsesvilkår

Traineer er midlertidig ansatt i Trainee Sør for en periode på 18 måneder, og lønn fastsettes årlig per 1. september. Per 01.09.17 er årslønn 482.000 kroner.


Les også:

Se oversikt over virksomhetene som deltar

Virksomheters erfaringer med traineeprogrammet

- Bli medlemsbedrift


PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn