logo-aar

Aust-Agder Revisjon IKS

Aust-Agder Revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap med kommunene Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som eiere. Selskapets øverste organ er Representantskapet, som også velger styrets medlemmer.

Vi er ansvarlige for regnskapsrevisjonen i disse kommunene, og gjennomfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter vedtak i de respektive kontrollutvalgene. Det er by-/kommunestyrene i de 10 eierkommunene som er våre primære oppdragsgivere. Kommunenes kontrollutvalg fører tilsyn med utøvelsen av revisjonsarbeidet, og behandler revisjonens rapporter etter egen forskrift.

I tillegg til kommuneregnskapene, reviderer vi regnskaper for kommunale foretak, interkommunale selskaper, andre kommunale samarbeidsformer, kirkeregnskaper, pasientregnskaper, stiftelser, m.m.

Vårt revisjonsselskap består av ansatte med allsidig erfaring og kompetanse. Vi har lang og bred erfaring fra kommunal revisjon og offentlig forvaltning, samt fra revisjon og regnskapsføring i privat sektor.

http://ariks.no/