04.12.2013

Elbilen: en miljøvinner, eller?

"Det har aldri vært flere elbiler på norske veier, og salget av elbiler når stadig nye høyder", forteller trainee Sami Hansen i Grønn kontakt.  Men er egentlig elbilen så miljøvennlig som vi tror?

Miljøvennlig transport

I løpet av de seneste tiårene har omfanget av transport økt kraftig i Norge og alle andre vestlige land. Økning i transport har vært – og er – oppfattet som et gode, men det er stadig klarere at økningen også representerer et alvorlig miljøproblem. Derfor er mer miljøvennlig transport et av hovedmålene i den nasjonale transportpolitikken i dag. Regjeringen har derfor gjennom årene gått ut med en del insentiver for å fremme salget  av elbil som man oppfatter som et mer miljøvennlig alternativ. Kombinasjonen av svært gunstige vilkår for elbilen, forholdsvis god utbygging av ladepunkter, og nye forbedrede elbilmodeller har gjort at Norge er i toppen i Europa når det gjelder antall elbiler. Til tross for at det miljømessige poenget med elbiler er å redusere utslipp, fremsettes fra tid til annen påstander i media om at elbilen ikke er så miljøvennlig som man innbiller seg.


Utslipp forbundet med produksjon av bilen

Sammenligningen mellom miljøutslippene til elbiler og bensinbiler handler mer enn de utslippene som er relatert til kjøring. Det er ingen tvil om at en elbil knuser en bensinbil når det kommer til tank-til-hjul-utslipp. En elbil flytter utslipp fra bil til kraftverk. Dermed slipper den ikke ut noe der den kjører. Utslippene fra en elbil er derfor forbundet med produksjonen av bilen og kraften den kjører på. Studier gjort på dette område viser at utslippene fra batteriproduksjonen er nesten så dobbelt så høye for elbiler som for biler med forbrenningsmotor.

Studien viser blant annet at elbiler som kjører på elektrisitet fremstilt på kullkraft gir en økning i klimautslippene på 17 til 27 prosent i forhold til bensin- og dieselbiler, dersom man ser på klimautslippene gjennom hele bilens livssyklus. Biler som går på elektrisitet basert på naturgass gir omtrent like mye klimautslipp som dieselbiler.

Samtidig er det viktig å ta høyde for at elbilens batteri ikke holder gjennom hele bilens liv på veien. For dersom batteriet går i stykker og man blir nødt til å ta i bruk et nytt, vil det totale utslippet øke.


ILLUSTRASJONSFOTO: www.tu.no


Lokale variasjoner

Studiene  gjort  beviser også et annet poeng, utslippene fra en elbil avhenger totalt av kraftsystemet og det finnes derfor mange måter å beregne utslipp på. Det er altså ikke noe entydig svar på om elbiler er mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler. Alt avhenger hva slags type strøm som blir brukt. For elbiler som utelukkende går på fornybar energi, vil utslippene fra kjøring med elbilen være tilnærmet lik null. I Norge er kraftproduksjonen tilnærmet 100% fornybar, samtidig har elbilforeningen inngått avtaler med ulike partnere som garanterer fornybar energi til alle elbiler i Norge ut 2014. Dette gjør at det er faktisk mye mer miljøvennlig å kjøre elbil for oss.

Samtidig er det også viktig å poengtere at selv om det finnes områder i verden der en elbil vil kunne slippe ut mer CO2 enn en diesel eller bensinbil i dag, dreier elbil-satsningen seg først og fremst om fremtiden. Det bygges ut mye fornybar energi i Europa, og utslippene fra det europeiske kraftsystemet forventes å falle. Det blir derfor også for enkelt å se bort i fra elbilens bidrag til reduserte lokale utslipp: Selv i områder hvor elbilen slipper ut mer CO2 enn en diesel eller bensinbil, kan gevinstene fra mindre lokal forurensning alene forsvare satsning på elbil.

Ved å flytte utslipp fra bil til kraftverk oppnår man i tillegg også å flytte utslipp fra transportsektoren, som ikke er kvotepliktig, inn i energisektoren, som er kvotepliktig. Dette bidrar til økt etterspørsel etter utslippskvoter, noe som normalt sett bør føre til økt kvotepris – og dermed reduserte utslipp.


Konklusjon

Til tross for kritiske studier kan man konkludere med at i et større perspektiv vil elbiler være mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler. Det er ingen lokal forurensing forbundet med elbiler. Batteriproduksjonen kan selvfølgelig medføre store utslipp, men det totale regnestykket er likevel totalt avhengig av kraftsystemet. Når det er sagt er derfor viktig å forstå at elbil-satsingen handler om fremtiden og dersom elbil blir masseprodusert på de nivåene tradisjonelle biler blir produsert i dag, er det nærliggende å tro at utslippene fra elbil–produksjon blir betydelig redusert. Kanskje også til et lavere nivå enn produksjonen av konvensjonelle biler i dag.


Forfatter: trainee Sami Hansen

[Tilbake]