1eu-mote-prosess21---3
Prosess21-møte i Oslo

Utvikling og entreprenørskap i Eyde-klyngen

Bærekraftig og konkurransedyktig prosessindustri, prosjektledelse, Arendalsuka, Lean og sirkulærøkonomi. I Eyde-klyngen får jeg arbeide med mange aspekter av klyngens mål om å gjennom samhandling sikre industriens konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.

Min tredje og siste plassering i Trainee Sør er i Eyde-klyngen, en klynge for prosessindustrien på Sørlandet som jobber på tvers av over 60 medlemsbedrifter for en bærekraftig og konkurransedyktig industri. Så hva er min rolle i dette? Da jeg først gikk inn i Trainee Sør-programmet hadde jeg som målsetning å lære så mye som mulig, så raskt som mulig. Dette og mer til har jeg fått hos Eyde-klyngen, og allerede har jeg vært involvert i Regjeringsoppnevnt sekretariatsarbeid, fått ansvar for et spennende Lean-konsept samt prosjektledelse for PROSIN-konferansen under Arendalsuka for å nevne noe. Alle disse tingene støtter på hver sin måte oppunder målet nevnt i innledningen, og i det følgende skal jeg fortelle hvordan.

Prosess21 - Ekspertgruppa for entreprenørskap

Det som gjør hverdagen min unik er at jeg får truffet så mange ulike mennesker fra forskjellige bedrifter samtidig som man får være med å bidra konkret på ulike nivå. Prosess21 er et samhandlingsforum bestående av deltagere fra næringsliv og akademia oppnevnt av Regjeringen. Gruppa skal gi strategiske råd om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har en bærekraftig vekst i denne perioden. Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen er leder for Prosess21s ekspertgruppe for entreprenørskap og jeg har derfor fått muligheten til å delta på ekspertgruppemøtene som referent og møtefasilitator. Mellom møtene har jeg vært med på generelt sekretariatsarbeid som bearbeiding og strukturering av informasjon og planlegging av videre prosess. Min rolle i ekspertgruppa veksler mellom fokus på referent- og fasilitatorrollen og fokus på å lære og jeg får derfor praktisk nyttig erfaring og innsikt i hvordan prosessindustrien samhandler under en politisk ramme for å skape endring mot lavutslippssamfunnet. PS: Referatføring anbefales dessuten som en utmerket måte å tilegne seg ny kunnskap på!

"Hva ville Sam Eyde gjort i dag?"

Når ekspertgruppa for entreprenørskap ferdigstiller sitt arbeid i august skal rapporten overrekkes næringsministeren på PROSIN-konferansen 12.august under Arendalsuka. Undertegnede skal være prosjektleder for konferansen og jeg får dermed følge ekspertgruppearbeidet fram til mål. PROSIN-konferansen er del av PROSIN (Process industrial arena for research-based innovation in Norway) som har som mål å få flere norske bedrifter gjennom ulike forskningsprogrammer nasjonalt og eksempelvis Horizon2020 i EU. Tema for årets konferanse er; «Hva ville Sam Eyde gjort i dag?». Sam Eyde er industribyggeren fra Arendal som var med å grunnlegge blant annet Elkem og Norsk Hydro. Konferansen samler innledere fra næringsliv, politikk og virkemiddelapparat og deres tanker rundt hva industrientreprenøren ville tenkt om entreprenørskap og industribygging under dagens rammer. Min jobb innebærer derfor mye planlegging og møtevirksomhet på kryss og tvers for å sikre en vellykket nasjonal møteplass for næringsliv og politikk i prosessindustrien.

"Lean sirkulærlab." - Nytt og spennende Lean-konsept!

Både Prosess21 og PROSIN-konferansen tar et overordnet blikk på hvordan prosessindustrien samhandler for å oppnå økt konkurransekraft og bærekraftig industri. På et mer lokalt, Sørlandsk nivå har jeg fått ansvar for et prosjekt som skal se på hvordan Eyde-bedriftene kan samhandle for å skape en «Lean sirkulærlab.». Dette blir en fysisk lokasjon som skal kombinere prinsipper fra Lean og sirkulærøkonomi, og prosjektet tar utgangspunkt i klyngebedriftenes behov for å skape en felles læringsarena for utvikling av Lean i virksomhetene hvor sirkulære løsninger står i sentrum. Min rolle som prosjektleder blir å drive arbeidet i prosjektgruppa framover blant annet gjennom informasjonsinnsamling ute hos bedriftene og påfølgende workshoper før arbeidet kan konkretiseres videre og investeringsbeslutning tas mot slutten av året.

Arbeidshverdagen i Eyde-klyngen er variert og utfordrende og jeg får innsikt i interessante problemstillinger og truffet mange kompetente mennesker på ulike nivå. Dette gir både bredde og dybde i forståelsen av hvordan en kunnskapsintensiv bransje som prosessindustrien er satt sammen samtidig som jeg får drevet fram et konkret prosjekt. Da gjenstår det bare å krysse fingrene for at innspurten av Traineeperioden mot 1.september går knirkefritt og at mitt videre arbeidsliv etter Trainee Sør blir like interessant!