sshf

En jobb med mening

Dette er et blogginnlegg om de andre yrkesgruppene som man ikke ser når man besøker sykehuset som pasient eller pårørende. Sørlandet sykehus er en stor organisasjon med mange avdelinger og enheter, forskjellige yrkesgrupper og retninger - og det er gode utviklingsmuligheter innenfor de forskjellige retningene.

Sørlandet sykehus har hatt mange traineer og har god erfaring med traineer! Det er flere som har vært trainee ved Sørlandet sykehus som har en midlertidig stilling eller fast jobb i sykehuset i dag.

Traineene opplever at de får mange muligheter og utfordringer i sykehuset, og at man blir gitt både tillit, ansvar og utfordringer. Det oppleves at avdelingen får god informasjon om at det kommer en trainee inn, og man blir tatt godt imot av avdelingen og av kollegaer - og inkludert i arbeidsmiljøet som en vanlig ansatt.

Organisasjonsavdelingen

Denne avdelingen jobber med oppgaver tilknyttet utdanning av helsepersonell, hospiteringsordninger, personalforvaltning, arbeidsgiverpolitikk, lønnsforhandlinger, rekruttering, lederutvikling, HMS-arbeid, juridisk bistand og annen rådgivning innen HR-området. Organisasjonsavdelingen består av bemanningsenheten, kompetanseenheten, sykehusprestene og HR-seksjonen.

Traineer som har hatt en plassering i organisasjonsavdelingen har jobbet med prosjektarbeid innenfor både lederutvikling, brukerutvalg, likestilling og mangfold. De har utviklet e-læringskurs om inkluderende rekruttering i samarbeid med Helse Sør-Øst. Samarbeidet med NAV om inkluderingsdugnaden og inkluderende rekruttering. Saksbehandling og presentasjoner om pågående prosjekter/arbeid i ulike fora, slik som klinikkledermøter, foretaksledelsen, HAMU, arbeidsgiverpolitikkgruppe, brukerutvalget og ungdomsrådet. I tillegg til utarbeidelse og/eller revidering av policydokumenter og retningslinjer, samt koordingering av dialogmøter med tillitsvalgte på foretaksnivå.

Avdeling for teknologi og e-helse 

Denne avdelingen har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr, IKT, dokumentasjon og arkivering, vedlikehold og forvaltning av bygningsmassen. I tillegg jobber avdelingen med investeringer, planprosesser og innovasjon.  Avdelingen for teknologi og e-helse består av seks seksjoner: Eiendom, medisinsk teknologi, teknisk, arkiv og dokumentasjon, klinisk IKT og e-helse. 

I avdeling for teknologi og e-helse har traineene varierte arbeidsoppgaver og hvilke oppgaver man arbeider med avhenger av hvilken seksjon man tilhører. Arbeidsoppgavene kan være prosjektarbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, innnovasjonsprosjekter, utarbeidelse av spørreundersøkelser, utvikle opplæringsmaterial, revidere prosedyrer og retningslinjer, søke om innovasjonsmidler, holde presentasjoner for pasientadministrativt råd, brukerutvalget og foretaksledelsen. Caroline bilde-sshf-omvisninghar tidligere skrevet et innlegg om arbeidshverdagen sin hos seksjon for Klinisk IKT.

Et prosjekt hvor traineer har bistått er MetaVision. MetaVision er en elektronisk kurve- og medikasjonsløsning som gir alle behandlere en samlet oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, eksempelvis puls, blodtrykk, temperatur, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar. Her har traineer bistått med utarbeidelse av spørreundersøkelse og gevinstrealiseringsplan. 

Bildet ble tatt under en omvisning på akuttmottaket i Kristiansand (før pandemien), hvor traineene (Max, Caroline, Maria Thalina og Helena) fikk innblikk i det livsviktige arbeidet helsepersonell utfører.

Programkontor KOM (kvalitet og modernisering)

KOM-programmet skal pågå fra 2019-2023, og skal bidra til bedre pasienttilfredshet, bedre behandlingsresultater, mer effektivt ressursbruk og økt arbeidsglede. Programmet har mange pågående prosjekter, eksempelvis Avstandsoppfølging Checkware, De som trenger det mest og Talegjenkjenning.

Trainee ved KOM-programmet har fått varierte og spennende arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene har blant annet vært prosjektstøtte i ulike prosjekter, bidra i prosjekt kontunuerlig forbedring og andre aktiviteter i programmet. Ved prosjekt Talegjenkjenning var trainee prosjektleder, noe som var veldig lærerikt og samtidig utfordrende. Læringskurven har vært bratt og man får utfordre seg selv på ulike områder.

Checkware er en programsvare for digital pasientmedvirkning, ved at pasienter fyller ut spørreskjemaer og/eller screeninger digitalt. Dette gjør at det blir enklere for pasienter å medvirke i egen behandling. I Checkware har klinikere til et "bibliotek" med tester, skjema og utredningsverktøy. Programmet blir innført i klinikk for psykisk helse- psykiatri og avhengighetsbehandling. Dette gjør at behandlere får bedre tid til pasientkonsultasjoner, man får redusert variasjon og øker kvaliteten på utredning og behandling.

De som trenger det mest er et prosjekt som skal bedre kvaliten, utnyttelse av ressurser, øke brukerinvolvering og brukertilfredshet. Prosjektet ser på hvordan kommune, primærhelsetjenesten og sykehuset sammen kan hjelpe pasientene på en bedre måte. Prosjektet identifiserer pasientgrupper som trenger mer koordinert helsehjelp og god samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Talegjenkjenning er et prosjekt som skal forenkle journaldokumentasjon og frigjøre tid brukt på dokumentasjon. Lege/behandler ferdigstiller dokumentasjonen, rett etter pasientmøtet - og dokumenter blir raskere tilgjengelig for pasienten, fastlegen, annet helsepersonell og samarbeidspartnere som trenger dokumentasjonen.