pc-og-munnbind

"On The Job Training": Trainee i kommunal beredskap

I dette blogginnlegget forteller Paul litt om hvordan det er å komme inn som trainee i et kommunalt beredskapsteam midt i en pandemihåndtering.

1. mars startet jeg på andre utplassering som trainee. Denne gangen gikk turen til Kristiansand kommune for å jobbe med beredskap. Kort tid etter jeg tiltrådte ble ett år med nedstengninger og pandemihåndtering markert (12.mars).

I forkant av oppstarten lurte jeg litt på hvordan det skulle bli å komme inn i en organisasjon, og et team, som har jobbet aktivt med å håndtere med COVID, og ikke minst andre oppstående hendelser parallelt. I tillegg må det i samme åndedrag nevnes at fra 01.01.2020 hadde sammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen resultert i nye Kristiansand kommune. Med andre ord måtte beredskapsteamet og organisasjonen for øvrig raskt tilpasse seg en ny kommune før krisen var et faktum.

Jeg var nysgjerrig på hvordan det siste året hadde vært; om kommunen i forkant av pandemien var forberedt på en slik hendelse og langvarig pandemisituasjon.  Samtidig satt jeg med spørsmål og forventninger til kommunen, og regnet med at de også hadde forventninger til meg og Trainee Sør.

Spørsmålene jeg brant inne med ble rettet til Sigurd Paulsen, beredskapssjef for Kristiansand kommune, og min nærmeste personalleder, Arild Andresen, stabssjef organisasjon.

I forbindelse med å ta inn en trainee i beredskapsarbeidet i denne perioden viser beredskapssjef til at stabssjef tok seg av det administrative i forkant av ankomst. Traineen inngår i et team på tre som jobber med samme målsetting, nemlig å få til en best mulig koordinering av pandemihåndteringen for kriseledelsen i kommunen. Angående første dag legger beredskapssjef til:

«Det ble jo litt lite kos og velkomst, annet enn en kopp kaffe og henvisning til kontorpult, teams, hodetelefoner og rett i møte. Beredskap krever at man er på og traineen Paul skjønte fort at her gjaldt det å levere fra dag en».

Kristiansand kommune har tatt inn traineer i organisasjonen siden oppstarten i 2004. Stabssjefen viser til at kommunen har fått mange gode traineer inn i organisasjonen gjennom ordningen med Trainee Sør: «Det er rett og slett veldig gøy når vi får inn så flinke folk i organisasjonen!». No pressure der altså…

I samråd med beredskapssjef ble vi enige om at «On the job training» var en høyaktuell strategi å benytte seg av. Med andre ord ble jeg «kastet ut i det». I tillegg til andre arbeidsoppgaver fungerer trainee som referent på ulike møter i pandemihåndteringen. Det inviteres også til at trainee kommer med innspill, og deltar aktivt. Således bidrar disse oppgavene til at jeg danner meg en bedre situasjonsbevissthet, og blir kjapt med i krisehåndteringen.

Fra 1. januar 2020 ble samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen økt med 100% i forbindelse med kommunesammenslåingen. Denne beslutningen viste seg å være nødvendig ut fra erfaringer fra 2020, og fremdeles pågående nå i 2021.

Kommunen var i forkant ikke forberedt på å skulle håndtere en så langvarig pandemi. Imidlertid var kommunen i besittelse av fleksible beredskapsplaner, som involverte benyttelse av hele kommunens organisasjon for å imøtekomme krisen. Planverket er utarbeidet på bakgrunn av områdenes beredskapsplanverk. Stabssjef viser også til at det har vært vilje og kompetanse til å foreta nødvendige justeringer underveis i håndteringen. Beredskapssjefen forteller at beredskapsarbeidet i pandemien har vært proporsjonalt med smitteutviklingen: Utvikling av kontinuitetsplaner, logistikk, smitteverninnkjøp, koordinering og rapportering. Så langt har forventingene fra kommuneledelse og politisk nivå blitt innfridd, men det påpekes også at mållinjen ikke er nådd enda.

En del erfaringer gjennom det siste året tas med videre i pandemihåndteringen, og som lærdom til senere uønskede hendelser. Beredskapssjefen erfarer at både kommunen og statsapparatet tar inn over seg de innhøstede erfaringer fra året som har vært. Både samordning og logistikk trekkes frem som områder med stadig forbedring. Videre at det er svært viktig å finne gode løsninger for kapasitetsutvidelse i kommunale helse- og omsorgsressurser i møte med fremtidige pandemier. Sykehusenes intensivkapasitet i møte med «worst-case scenario» er også kritisk. Kommunen har også formidlet ytterligere erfaringer til Koronakommisjonen.

Stabssjefen forteller at det i «fredstid» ikke alltid legges så mye merke til beredskapsarbeidet, men at det er kritisk at kommunen har nødvendig planverk i orden når krisen inntreffer. Arbeidet beredskapsteamet har utført det siste året blir bemerket: «Fra et lederståsted opplever jeg at vi har svært dyktige folk som jobber med beredskap».

Fra mitt ståsted er det meget spennende, og en ekstremt lærerik opplevelse å få bli invitert med inn i dette viktige arbeidet. Det er særdeles verdifull erfaring jeg allerede har fått tilegne meg, og jeg er meget takknemlig for det samarbeidet som eksisterer mellom Trainee Sør og medlemsbedriftene. Slike muligheter «vokser ikke på trær». 

Sitter du i innspurten på masterutdanningen din, eller er nyutdannet og i tvil på hvor veien går videre?
Da er du egentlig ikke i tvil. Søk Trainee Sør!