uten-navn12

Grimstad kommune, kunnskap skapes og kompetanse bevares

Bodil Slettebø er næringssjef i Grimstad kommune. I en by med variert næringsliv, har hun ansvar for å bygge bro mellom aktørene i offentlig sektor og privat næringsliv. Nå har også traineer mulighet til å bidra med nye tanker og ideer for utvikling i kommunen.

Høyt tempo og varierte oppgaver

Slettebø har lang erfaring fra jobber mellom næringslivet og kommunen. Aktørene er mange, innenfor ulike bransjer, og med ulike forslag til den offentlige organisasjonen.

«Jeg jobber med å få økt næringsforståelse i kommunen. Det er mange hensyn som skal tas i ulike saker. Det er viktig at kommunen forstår næringslivets premisser for at ting må skje raskt, for eksempel med tanke på bygging av næringseiendom. Også må næringslivet forstå kommunen sine premisser; regelverket kommunen må ta hensyn til,» sier hun.

Kommunen jobber blant annet med langsiktig strategisk planlegging, der næringssjefen følgelig er en viktig bidragsyter. Variasjonen i arbeidet motiverer næringssjefen i arbeidshverdagen.

«Jeg er med i teamet til rådmannen, og har samarbeidet med Grimstad Næringsforening og Grimstad Min By som en del av den strategiske næringsplanen for Grimstad. I næringsplanen inngår også forprosessen for Universitetsbyen Grimstad og arbeid med reiseliv, felles bedriftsbesøk, m.m. I tillegg samarbeider vi om marine næringer med andre kystkommuner,» sier næringssjefen.

Slettebø forteller at det innenfor blå næringer kan være potensiale for blåskjell, stillehavsøsters, og taredyrking. I tillegg nevner hun også at det er interessant å se nærmere på landbaserte oppdrettsanlegg.

«NIBIO på Landvik i Grimstad har for eksempel en spennende satsing med et forsøksanlegg innen aquaponi, der man dyrker planter og har oppdrett av fisk i samme system.

 

Reiseliv er også et viktig satsingsområde i Grimstad. Prosjektet «Opplev Grimstad 2018-2020» som er støttet av Aust-Agder fylkeskommune har man testet ut ulike reiselivsopplevelser. I Gründeruka 2018 ble det holdt omvisninger i Hamsuns dikterstue på Nørholm, og det ble testet ut kurs i sjøørretfiske. Begge disse satsingene videreføres nå. Grimstad Bys Museer har denne sommeren omvisninger i Dikterstuen.»

Kunnskap skapes og kompetanse bevares

Men næringsutvikling er ikke det eneste kommunen har på prioriteringslisten. Slettebø nevner også at de vil forsterke Grimstad sin posisjon som universitetsby. Hun tror det ligger mye spennende potensial i koblingen mellom mekatronikksenteret (Mechatronics Innovation Lab), kunstig intelligens, og i4helse. Dette kan følgelig gi næringslivet høyt kompetent arbeidskraft fra skolebenken.

«Kompetanseutvikling klarer man seg ikke uten. Verden forandrer seg, og kompetansen må utvikles i takt med den. Vi har hatt to samskapingsprosjekter med Universitetet i Agder, og opplever det som en veldig god måte å jobbe på. Da får vi ofte innspill som er annerledes enn dem vi får i kommunen eller i det etablerte næringslivet,» sier Slettebø.

Traineen som ble prosjektleder

Ettersom kommunen ønsket nye tanker og ideer, engasjerte de en trainee i 2018. Vedkommende hadde bakgrunn fra samfunnskommunikasjon, og var deriblant prosjektleder for Grimstad BTC -  Business Technology and Culture. Hensikten var å gi gode historier rundt gründerskap, men traineen var også ansvarlig for andre oppgaver.

«Vedkommende fikk ansvar for våre sosiale medier da vi arrangerte Tour des Fjords i Grimstad, samt at han deltok på rådmannens ledermøter. I tillegg jobbet traineen med hele prosessen til Tour des Fjords i Grimstad, og gjorde en veldig god jobb der,» sier Slettebø.

Til høsten ser næringssjefen frem til videreutvikling av samarbeidsprosjektet mellom Næringsforeningen i Grimstad og Grimstad Min By, med hensikt om å øke aktiviteten i medlemsbedriftene deres. I den sammenheng kan kommunens nye trainee bidra med tanker og ideer, ettersom vedkommende er utdannet innenfor innovasjon og kunnskapsledelse.

«Vi håper traineen tar med seg sin erfaring og kompetanse og ser på prosjektene og prosessene med sitt perspektiv. Også tenker jeg vedkommende vil være med i et team for å se på utvikling og innovasjonsprosjekter sammen med rådmannen.»

Slettebø har i forskjellige sammenhenger møtt på andre traineer, blant annet da hun var ansatt i fylkeskommunen. Hun opplever at de er veldig kompetente, og mener det er viktig for en organisasjon å ta inn unge folk.

Tilrettelegging og viljen til vekst er både spennende og interessant i en kommune som tenker langt. Trainee Sør ser frem til samarbeidet med Grimstad kommune.

 

Av Hans Jørgen Assmann