ny-adm-dir

NiKR, "Trainee Sør er mer relevant enn noen gang!"

Næringsforeningen i Kristiansandregionen er en av landets største næringsforeninger og en av flere nye virksomheter som samarbeider med Trainee Sør.

Trainee Sør samarbeider med et av de største bedriftsnettverkene i Norge

Ved inngangen til 2019 tok Geir Jørgensen over roret i Næringsforeningen, og hittil i 2019 har rekordene stått for fall. Aldri har foreningen hatt så mange medlemmer, og i første halvår var det flere deltakere på arrangementene enn det foreningen noen gang har hatt på et helt år. I tillegg har flere store og viktige næringspolitiske saker, hvor Næringsforeningen har vært en aktiv pådriver, blitt vedtatt i bystyret. Prosjektporteføljen har aldri vært større. Trainee Sør har med andre ord tatt turen til en Næringsforening i medvind for å intervjue Jørgensen om samarbeidsavtalen mellom Næringsforeningen og Trainee Sør.

Hvordan vil du beskrive Næringsforeningen i Kristiansandregionen med egne ord?

«Næringsforeningen har hatt en fantastisk utvikling de siste fem-seks årene. I dag har vi nesten 1100 medlemmer med over 30 000 ansatte. Vi er en viktig arena for kompetansebygging og spredning av innovasjoner mellom bedriftene, og et nettverk hvor bedriftene kan finne nye kunder og leverandører. Næringsforeningen har også blitt en betydelig næringspolitisk kraft som kan snakke med én stemme på vegne av medlemmene. Når Næringsforeningen stadig vokser, øker verdien for medlemmene i nettverket og den politiske innflytelsen blir større. Avtalen vi nå har inngått om å overta medlemmene til Lillesand Vekst og næringsforeningsarbeidet i Lillesand, vil derfor styrke oss ytterligere. Nettverks- og næringsforeningsarbeid er et område hvor størrelse faktisk har betydning!»

Hva mener du Næringsforeningen kan bidra med i regionen?

«Jeg mener vi har to viktige roller. Vi har en klar ambisjon om å være den viktigste møteplassen for næringslivet i regionen. Bedrifter som er medlem hos oss, skal oppleve at vi er en arena hvor ansatte kan lære noe nytt og utveksle nye ideer med medarbeidere i andre bedrifter, og få nye relasjoner som kan gi grunnlag for økt «business». Den andre rollen handler om å være en tydelig og uredd næringspolitisk pådriver. Næringsforeningen skal arbeide for at Kristiansandsregionen og resten av Sørlandet blir en enda mer attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i.»

Hva har du gjort i din tidligere yrkeskarriere?

«Yrkeskarrieren min har vært et vekselbruk mellom lederstillinger i næringslivet og akademia. Jeg har blant annet hatt direktørstillinger i flere energiselskap, vært leder for industriutvikling og innovasjon i Agderforskning, som nå har blitt en del av det store nasjonale forskningsinstituttet NORCE, og forelest på Universitetet i Agder i mange år», sier Jørgensen.

Hva er det viktigste du har tatt med deg i den nye jobben?

«Jeg opplever at erfaringen fra både næringslivet og forskningsinstituttet gir god ballast. Erfaringen fra næringslivet gjør at jeg kjenner hverdagen til medlemmene våre, og har forståelse for hvilke utfordringer bedriftene har og hva slags rammevilkår de trenger for å lykkes. Da jeg arbeidet i forskningsinstituttet, samarbeidet vi med store deler av næringslivet i regionen. Jeg var blant annet prosjektleder for prosessene da leverandørindustrien (NODE) ble Global Center of Expertise, og prosessindustrien (Eyde) ble Norwegian Center of Expertise. Stillingen ga meg også muligheten til å lede Norges Banks Regionale Nettverk i Sør-Norge, som utarbeider konjunkturanalyser for Hovedstyret i Norgesbank. Da dybdeintervjuet vi flere hundre bedriftsledere i ulike bransjer fire ganger i året. I sum har det gitt en god innsikt i regionens næringsliv. Næringsforeningen er til for medlemsbedriftene, og skal vi ha verdi for medlemmene må vi ha innsikt i ulike bransjer og forstå bedriftenes behov. Alt vi gjør, det gjør vi for- og på vegne av medlemmene våre.»

Med tanke på kompetanseutvikling, som er et viktig tema både for næringslivet og politiske myndigheter, er det noen kompetanseområder som nå er etterspurt i regionen?

«Den økonomiske historien er preget av store skift. Nå er det to store megatrender som utfordrer bedriftenes virksomhet og påvirker kompetansebehovene. Den ene handler om bærekraft og klima, og den andre om å ta i bruk de nye teknologiene som «den fjerde industrielle revolusjonen» har frembrakt. Dersom bedriftene ikke klarer å møte kundenes forventninger om bærekraftige forretningsmodeller og produkter, er de ikke lenger aktuelle leverandører for kundene. Og hvis bedriftene ikke tar i bruk ny teknologi, slik som digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens, vil de ikke være i stand til å levere varer og tjenester med en konkurransedyktig pris og kvalitet. Disse to trendene utfordrer forretningsmodeller, verdikjeder, arbeidsprosesser og måten å organisere virksomhetene på, og bedriftene trenger ny kompetanse for å løse dette. Vi ser at det er stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse, eksempelvis høy IT-kompetanse. Medarbeidere som kan programmere og anvende teknologien kommersielt er veldig attraktive», forteller Jørgensen.

Hvorfor ønsker dere å samarbeide med Trainee Sør?

«For oss er det to viktige argumenter for samarbeidet med Trainee Sør. Det ene er at samarbeidet gir oss mulighet til å ha trainee i eget hus, noe vi har hatt stor nytte av. Vi har nylig hatt en trainee som fungerende redaktør for alle våre kommunikasjonskanaler, og hun gjorde en imponerende jobb for oss. Det andre er at Trainee Sør gir en god inngang til arbeidslivet i regionen for ung og kompetent arbeidskraft. Trainee-programmet gjør at unge arbeidstakere får et innblikk i hvilke muligheter regionens næringsliv kan tilby samtidig som bedriftene blir kjent med- og får glede av deres kompetanse. Dette øker sannsynligheten for at disse blir værende i landsdelen. Siden tilgang på kompetent arbeidskraft er avgjørende for å skape et konkurransedyktig næringsliv, heier vi på Trainee Sør», sier den daglige lederen.

På hvilken måte kan samarbeid med Trainee Sør bidra til å styrke næringslivet i regionen?

«Et strategisk tema som forener våre medlemmer, er hvordan vi skal vinne kampen om den kritiske og avgjørende kompetansen. Næringsforeningen arbeider derfor med å utvikle, tiltrekke og mobilisere kompetanse fra master til mester. Vi trenger både kompetente akademikere og fagarbeidere med gode ferdigheter for å utvikle næringslivet i regionen og skape verdiene som er nødvendig for et høyt velferdsnivå. Trainee Sør har en viktig rolle ved at de gir bedriftene tilgang til viktig akademisk kompetanse.»

Har du en oppfordring til Trainee Sør?

«Først og fremst mener jeg at Trainee Sør har fått en viktig posisjon i landsdelen. Siden jeg hadde min første trainee i 2006, har ordningen utviklet seg mye i positiv retning. Jeg har fulgt reisen til Trainee Sør de siste 10 årene, og opplevd at det har blitt en tydelig organisasjon som mange i næringslivet kjenner til. Men likevel tror jeg at Trainee Sør med gode medspillere har potensiale til å synliggjøre ordningen for enda flere bedrifter. Bedriftene trenger ny kompetanse for å møte kundenes forventninger om bærekraftige- og klimavennlige forretningsmodeller, og for å utnytte de store mulighetene ny teknologi gir. Å få inn unge, sultne kandidater i bedriftene med helt ny kompetanse kan utfordre eksisterende tankesett og måter å løse ting på. Det kan gi løsninger bedriften ikke selv har sett. Trainee Sør er derfor mer relevant enn noen gang», avslutter administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen.

 

Av Hans Jørgen Assmann